Browsing by Author Jen-Yan Chen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 46 < previous   next >
DateTitleAuthor(s)File
2001消能設施對防砂壩下游局部沖刷影響之研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 林宏宇; Lin, Hung-Yu-
2012深開挖對鄰近結構物之影響陳正炎; Jen-Yan Chen; 陳肇成博士; 黃添坤; Prof.Tien-Kuen Huang; 顧忠勇; Ku, Chong-Yong; 中興大學-
2003滯洪水理演算模式之特性解析與試驗驗證陳正炎; Jen-Yan Chen; 鄭雅珍; Cheng, Ya-Chen-
2002滯洪池水文演算模式之研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 洪耀明; Hong, Yao-Ming-
Jun-1998滯洪池滯洪容積理論解析之探討陳正炎; San-Lang Chang; 張三郎; 陳薔諾; 黃宏信; Hung-Sing Huang; Chyang-Nuoh Chen; Jen-Yan Chen-
2002滯洪池設計視窗化之研發與應用陳正炎; Jen-Yan Chen; 江昇峰; Chiang, Sheng-Feng-
2001滯洪設施圖解法之研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 陳順天; Chen, Shun-Tien-
2012灌溉回歸水再利用系統之合理供給率研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 范世億; Fan, Shih-Yi; 土木工程學系所
2010烏石坑溪流域土砂觀測模式之建立與驗證分析盧昭堯; Zhao-Yao Lu; 王傳益; Chuan-Yi Wang; 陳正炎; Jen-Yan Chen; 王仁傑; Wang, Ren-Jie; 中興大學-
Mar-1998無因次滯洪理論之研究Li-Jen Chen; 陳禮仁; San-Lang Chang; Jen-Yan Chen; 張三郎; 陳正炎-
2000無實測資料集水區流量歷線型態與地文因子之關係陳正炎; Jen-Yan Chen; 黃紀棋; Huang, Chi-Chi-
Sep-2004等腰梯形入流歷線滯洪水理特性之試驗研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 吳坤哲; Kun-Che Wu
2004線性堰型滯洪壩之滯洪水理特性研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 黃思維; Huang, Szu-Wei-
2011自由跌水作用下坡度渠流之水力特性研究李華寧; Hua-Ning Li; 陳昶憲; 黃添坤; 盧昭堯; Chang-Shian Chen; Tien-Kuen Huang; Jan-Yan Lu; 陳正炎; Jen-Yan Chen; 黃宏信; Huang, Hung-Shin; 中興大學-
1999複合式出流口滯洪壩水理特性對滯洪容積之影響陳正炎; Jen-Yan Chen; 黃宏信; Huang, Hung-Sing-
Jun-2002視窗化滯洪池設計之研究陳正炎; Wei-Fu Chen; 陳威甫; 蔡宗翰; Jen-Yan Chen; Tsung-Han Tsai-
2001視窗化滯洪池設計之研究陳正炎; Jen-Yan Chen; 陳威甫; Chen, Wei-Fu-
2013變擴形渠道投潭消能近似解析與3D視窗化應用陳正炎; Jen-Yan Chen; 黃曼華; Huang, Man-Hua; 土木工程學系所-
2008貯蓄函數法應用於濁水溪流域颱風降雨-逕流之探討王傳益; Chuan-Yi Wang; 盧昭堯; Jau-Yau Lu; 陳正炎; Jen-Yan Chen; 孟長勇; Meng, Chang-Ung; 中興大學-
Jun-2006運用遺傳演算法推求水庫操作規線之研究:以明德水庫為例Jen-Yan Chen; 陳正炎; Chi-Yao Yao; Fu-Young Hsieh; Yuan-Ya Liao; 姚嘉耀; 謝馥揚; 廖苑雅