Browsing by Author 林振緯

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
DateTitleAuthor(s)File
2007Linux系統上檢查點機制之開發黃慶育; 蘇銓清; 林振緯; 蔡智強; 林建明; Lin, Gen-Ming; 中興大學-
2009內容分散式網路之伺服器配置演算法的研究林振緯; 蘇銓清; 蔡智強; 李靜觀; Li, Ching-Kuan; 中興大學-
2011具P2P功能之公車運輸導航系統開發黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 方彥順; Fang, Yen-Shung; 中興大學-
2007具有網路安全防衛系統的閘道器林振緯; 黃慶育; 蘇銓清; 蔡智強; 馮忠信; Feng, Chung-Hsin; 中興大學-
2008具物體移動偵測之遠端監控系統林振緯; 王垂堂; 蔡智強; 楊基斌; Yang, Chi-Pin; 中興大學-
2010具自動物體追蹤功能之遠端監控系統林振緯; Jenn-Wei Lin; 黃慶育; Chin-Yu Huang; 蔡智強; Jichiang Tsai; 戴上明; Dai, Shang-ming; 中興大學-
2013利用室內圖資之即時室內定位系統林振緯; Jenn-Wei Lin; 林其誼; Chi-Yi Lin; 蔡智強; Ji-Chiang Tsai; 王澤馥; Wang, Tse-Fu; 中興大學-
2011動態背景下智慧型物體追蹤監控系統林振緯; Jenn-Wei Lin; 黃慶育; Chin-Yu Huang; 蔡智強; Jichiang Tsai; 王秋祥; Wang, Chiu-Hsiang; 中興大學-
2012半自動駕駛輔助系統迴授控制之量子粒子群演算法林振緯; 林其誼; 蔡智強; 裴希佳; Pei, Shi-Jai; 中興大學-
2010可調整傳輸影像品質的P2P遠端桌面控制程黃慶育; 林振緯; 蔡智強; Jichiang Tsai; 許廷彰; Hsu, Tien-Chang; 中興大學-
2007在IXP425開發板上實作網路電話系統黃慶育; 蘇銓清; 林振緯; 蔡智強; 劉浚宇; Liu, Chun-Yu; 中興大學-
2008在SandgateIII平台上開發一遠端監控系統林振緯; 王垂堂; 蔡智強; 林玉書; Lin, Yu-Shu; 中興大學-
2010基於IP欺偽概念的P2P管理技術黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 簡鴻翔; Hsiang, Chien Hung; 中興大學-
2012基於Linux系統之多功能無線網路路由器林振緯; 林其誼; 蔡智強; 陳家泓; Jia-Hung-Chen; 中興大學-
2011基於RouterOS API之頻寬管理器使用者介面開發黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 連哲榮; Lien, Che-Jung; 中興大學-
2009智慧型物體追蹤監控系統之開發蘇銓清; 林振緯; 蔡智強; 高靜瑤; Kao, Ching-Yao; 中興大學-
2013異質網路介面之頻寬分配機制開發林其誼; chi-yi lin; 林振緯; Jenn-Wei Lin; 蔡智強; JiChiang Tsai; 陳昱廷; Chen, Yu-Ting; 中興大學-
2010臉部控制文件/圖片瀏覽系統黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 張哲誠; Chang, Che-Cheng; 中興大學-
2009自動偵測錄影與通知監控系統之開發蘇銓清; Chuan-Ching Sue; 林振緯; Jenn-Wei Lin; 蔡智強; Ji-Chiang Tsai; 董靜宜; Tung, Ching-Yi; 中興大學-
2008遠端多程式檢查點與錯誤回復之系統林振緯; 王垂堂; 蔡智強; 王聖貴; Wang, Sheng-Kuei; 中興大學-