Browsing by Author 林正堅

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
DateTitleAuthor(s)File
2008IXP425開發板之網路監視系統實作歐陽彥杰; Yen-Chieh Ouyang; 林正堅; Cheng-Jian Lin; 陶金旭; Jin-Shiuh Taur; 黃得益; Huang, Te-Yi; 中興大學-
2010以快速霍夫轉換實現直線偵測鄧洪聲; 林正堅; 陶金旭; 曾榮諄; Tseng, Jung-Chun; 中興大學-
2012以投影技術重建橢圓與其在血管重建之應用林正堅; 楊晴雯; 歐陽彥杰; 陶金旭; 廖俊睿; 廖俊睿; 郭世崇; Kuo, Shye-Chorng; 中興大學-
2008以最鄰近相似度為基礎的穩健分群方法廖俊睿; Jan-Ray Liao; 林正堅; Cheng-Jian Lin; 陶金旭; Jin-Shiuh Taur; 卓俊佑; Cho, Chun-You; 中興大學-
2009以模糊規則為基礎自我組織建構之類神經網路林正堅; Chen-Jian Lin; 陳正倫; Chen-Lun Chen; 莊家蜂; Chia-Fen Juang; 林文揚; Lin, Wen-Yang; 中興大學-
2007以移動區域為基礎之視訊物件分割林正堅; 廖俊睿; 陶金旭; 林恆毅; Lin, Heng-Yi; 中興大學-
2008分水嶺分割法於子宮頸抹片細胞影像之分析莊家峰; Chia-Feng Juang; 林正堅; Cheng-Jian Lin; 陶金旭; Jin-Shiuh Taur; 林宛怡; Lin, Wan-Yi; 中興大學-
2007多影像三維座標重建系統實作廖俊睿; 林正堅; 陶金旭; 劉世壹; Liu, Shi-yi; 中興大學-
2010應用賈伯濾波器於虹膜辨識系統與FPGA實作林正堅; 鄧洪聲; 陶金旭; 許嘉倫; Hsu, Chia-Lun; 中興大學-
2007數位信號處理器應用於指紋辨識之實作廖俊睿; 林正堅; 陶金旭; 莊文維; Chuang, Wen-Wei; 中興大學-
2008機器人沿牆走行為模式之模糊控制設計器設計莊家峰; 林正堅; 陶金旭; 徐承佑; HSU, Cheng-You; 中興大學-
2009立體視覺於視訊人體偵測之應用林正堅; 歐陽彥杰; 陶金旭; 黃祿倭; Huang, Lu-Wei; 中興大學-
2008結合行為成本與路徑長度之最佳化路徑設計歐陽彥杰; Yen-Chieh Ouyang; 林正堅; Cheng-Jian Lin; 陶金旭; Jin-Shiuh Taur; 陳威志; Chen, Wei-Zhi; 中興大學-
2012適應性反雙曲線正切函數對影像對比增強之研究張建禕; Chein-I Chang; 馬代駿; 楊晴雯; 林正堅; 陶金旭; 廖俊睿; C.-W. Yang; Cheng-Jian Lin; Jin-Shiuh Taur; jrliao@mail.nchu.edu.tw; 歐陽彥杰; Yen-Chieh Ouyang; 游正義; Yu, Cheng-Yi; 中興大學-
2007適應性自我組織映射與應用林正堅; 廖俊睿; 陶金旭; 李東霖; Li, Dong-Lin; 中興大學-
2011類神經網路技術於抗核抗體免疫螢光影像分類之應用林正堅; 廖俊睿; 陶金旭; Jin-Shiuh Taur; 白雯琪; Pai, Wen-Chi; 中興大學-
2004麥克風陣列語音環控系統實作陶金旭; 林正堅; 廖俊睿; 劉鈞隆-