Browsing by Author 洪志勳

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2007Cloning of bacteriocin genes from Xanthomonas and expression in E. coli溫福賢; 洪志勳; 賴靜瑩; 楊明德; 廖珮鑾; Liao, Pei-Luan; 中興大學-
1997Determinination of PmeI and SpeI Sites on the Physical map of Xanthomonas campestris pv. campestrris曾義雄; Yi-Hsiung Tseng; 洪志勳; Hung, Chih-Hsin-
2008Xanthomonas albilineans 及 Xanthomonas campestris pv. glycines 細菌素之探討曾義雄; Yi-Hsiung Tseng; 曾夢蛟; 曾國欽; 洪志勳; Meng-Jiau Tseng; Guo-Qin Zeng; Chih-Hsun Hung; 楊明德; Ming-Te Yang; 郭乃瑜; Guo, Nai-Yu; 中興大學-
2009Xanthomonas campestris pv. campestris RecX與RecA交互作用及 recA基因調控者之探討洪志勳; 胡若梅; 楊秋英; 曾夢蛟; 楊明德; Ming-Te Yang; 陳稜穎; Chen, Leng-Ying; 中興大學-
2012Xanthomonas fragariae 穿孔素基因 (orf74) 及溶菌酶基因 (orf169) 表現及功能分析曾夢蛟; 洪志勳; 楊明德; 蘇峻民; Su, Jyun-Min; 中興大學-
2010Xanthomonas fragariae 細菌素之純化與特性探討洪志勳; 溫福賢; 楊明德; 林平國; Lin, Ping-Kuo; 中興大學-
2002供噬菌體 phiL7 感染所需之寄主 Xanthomonas campestris pv. campestris 基因及線狀噬菌體 phiLfYi-Hsiung Tseng; 曾義雄; 洪志勳; Hung, Chih-Hsin-
2007十字花科黑腐病菌緊急求救反應相關基因之探討Fu-Shyan Wen; 溫福賢; 洪志勳; 賴靜瑩; 楊明德; Ming-Te Yang; Chen, Ching-Jiun; 陳俊磬; 中興大學-
2010台灣重要9種分枝桿菌之分子鑑定胡小婷; 洪志勳; 白啟宏; 陳建華; 張慈庭; Chang, Tzu-Ting; 中興大學-
2010構築大豆之 β-conglycinin β 改造蛋白基因並在大腸菌進行表現分析林彩雲; Tsai-Yun Lin; 洪志勳; Chih-Hsin Hung; 簡麗鳳; Lee Feng Chien; 劉芫攸; Liu, Yuan-Yo; 中興大學-