Browsing by Author 王昌仁

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
DateTitleAuthor(s)File
2008Bi2Sr2CaCu2Oy奈米線的製備及 其超導性質的測量王昌仁; 李文新; 盧志權; 藍明德; 許怡貞; Hsu, Yi-Chen; 中興大學-
2008CaRu(1-x)MnxO3的磁鬆弛現象研究李文新; Wen-Hsin Lee; 王昌仁; 盧志權; Chang-Ren Wang; Chih-Kuan Lo; Ming-Der Lan; 藍明德; 尤經介; You, Jing-Jie; 中興大學-
2010Electron Paramagnetic Resonance study of colossal magnetoresistive materials La0.7Ba0.3Mn1-xFexO3(x=0.08、0.1、0.15、0.2)王昌仁; Chang-Ren Wang; 洪連輝; 李文新; 吳秋賢; Lance Horng; Wun-Hsin Lee; Chiu-Hsien Wu; Ming-Der Lan; 藍明德; 吳嘉茜; Wu, Jia -Chian; 中興大學-
2008La0.6Nd0.2Na0.2MnO3奈米線的製備及其磁性性質的量測王昌仁; 李文新; 盧志權; 藍明德; 王廷峯; Wang, Ting-Feng; 中興大學-
2011The magnetic properties of La0.8Ba0.2MnO3 nanoparticles李文新; Wun-Hsin Lee; 洪連輝; 吳秋賢; 王昌仁; Lance Horng; Chiu-Hsien Wu; Chang-Ren Wang; 藍明德; Ming-Der Lan; 鄭人瑞; Cheng, Jen-Jui; 中興大學-
2011Magnetism and Electron Paramagnetic Resonance of Cr1-xTixN(x=0.4~0.7) solid solution nitride李文新; 洪連輝; 吳秋賢; 王昌仁; 藍明德; M.D.Lan; 簡永育; Chien, Yung-Yu; 中興大學-
2008Magneto Impedance Behaviors of Pseudo spin Valve李文新; 盧志權; 王昌仁; 藍明德; Hung, Ruei-Feng; 洪瑞峰; 中興大學-
2008study of physical properties in the colossal magnetoresistive Materials La0.7Ba0.3Mn1-xFexO3(x=0.02~0.2)李文新; 盧志權; 王昌仁; 藍明德; Wei, Jung-Ting; 魏榮廷; 中興大學-
2008二硼化鎂奈米結構的製備及其物理性質的研究李文新; 盧志權; 王昌仁; 藍明德; 劉士誠; Liu, Shih-Cheng; 中興大學-
2010具有長程有序特性奈米線的製造及其物理性質的研究李文新; Wen-Hsin Li; 洪連輝; 吳秋賢; 王昌仁; Lien-Hui Hung; Chiu-Hsien Wu; Chang-Jen Wang; 藍明德; Ming-Der Lan; Lai, Shang-Hung; 賴尚宏; 中興大學-
2013單一整合型計畫:中台灣前瞻奈米科技人才培育計畫( I )王國禎; 吳樹屏; 王昌仁; 李得勝; 王曉璿; 江榮隆; 張淑貞; 陳麗文; 呂晃志; 行政院國家科學委員會; 國立中興大學生醫工程研究所-
2011掺雜磁性稀土元素之新穎電洞型鐵基超導體的研究吳秋賢; 王昌仁; 李文新; 洪連輝; 藍明德; 盧宗伯; Lu, Tsung-Po; 中興大學-
2011鐵硒類超導體FeSexTe1-x物理性質之研究李文新; 洪連輝; 吳秋賢; 王昌仁; 藍明德; 胡任宥; Hu, Ren-You; 中興大學-
2008陶瓷氧化物MoSr2YCu2O8-δ尺度效應對超導和磁性的影響李文新; 王昌仁; 盧志權; 藍明德; Li, Hung-Hsien; 李宏顯; 中興大學-
2011電洞型鐵基超導體La1-xSrxFeAsO之熱擾動研究洪連輝; 王昌仁; 吳秋賢; 李文新; 藍明德; 謝佳祚; C.T.Hsieh; 中興大學-