Browsing by Author 莊甲子

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
DateTitleAuthor(s)File
2012Investigations on the wave and flow characteristics on a seawall莊甲子; 謝志敏; Ching-Piao Tsai; 蔡清標; 柳騫璘; Liu, Chien-Lin; 中興大學-
2012Study on the characteristics of bottom boundary layer flow induced by a solitary wave propagating over a sloping bottom莊甲子; 張國棟; 蕭士俊; 林呈; 余旻軒; Yu, Min-Shiuan; 中興大學-
2007以徑向基函數類神經網路預測暴風型海灘斷面特性林朝福; 陳文俊; 莊甲子; 蔡清標; 黃正同; Huang, Cheng-Tung; 中興大學-
2011以類神經網路預測斜面海堤越波量之研究莊甲子; 林朝福; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; Lee, Yi-Ting; 李宜庭; 中興大學-
2011具消波艙室開孔防波堤之實驗研究莊甲子; 林朝富; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; 林建志; Lin, Jian-Chih; 中興大學-
2012具雙層消波艙室開孔防波堤之波流場模擬莊甲子; Jea-Tzyy Juang; 謝志敏; Ching-Piao Tsai; 蔡清標; 程弘義; Cheng, Hung-Yi; 中興大學-
2013台灣海域波候長期變遷趨勢研究陳文福; Wen-Fu Chen; 陳正炎; 莊甲子; 林朝福; Jen-Yan Chen; Jea-Tzyy Juang; Chao-Fu Lin; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; 黃清和; Hwang, Ching-Her; 中興大學-
2012孤立波於斜坡上淺化過程之流場特性探討莊甲子; Jea-Tzyy Juang; 張國棟; 蕭士俊; Kuo-Tung Chang; Shih-Chun Hsiao; 林呈; Chang Lin; 石雅寧; Shih, Ya-Ning; 中興大學-
2012孤立波通過潛沒矩柱之周邊二維流場特性探討蕭士俊; Shih-Chun Hsiao; 莊甲子; 張國棟; Jea-Tzyy Juang; K.T. Chang; 林呈; Cheng Lin; 紀明志; Ji, Ming-Jhih; 中興大學-
2013有限厚度砂質底床上波浪通過潛堤之變形研究莊甲子; 陳正炎; 陳鴻彬; 李宗霖; 蔡清標; 余建弘; Yu, Chien-Hung; 中興大學-
2007河溪生態工法融入小學環境教育議題之研究 -以舊濁水溪為例莊甲子; Jea-Tzyy Juang; 林明瑞; Lin, Min-Ray; 盧重興; Lu, Chungsying; 陳瑞燦; Chen, Jui-Tsan; 中興大學-
2012潛堤與海堤間波流場特性之數值模擬莊甲子; 謝志敏; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; 馬煒倫; Ma, Wei-Lun; 中興大學-
2007透水潛堤與海堤間波浪變化及水位抬升之試驗研究莊甲子; 林朝福; 陳文俊; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; 鄭俊杰; Cheng, Chun-Chieh; 中興大學-
2009陡坡底床上直立堤面波壓試驗研究莊甲子; 林朝福; 蔡清標; 林侑儒; Lin, Yu-ju; 中興大學-
2007離岸潛堤後方波高變化之數值模擬陳文俊; Wun-Jyun Chen; 林朝福; 莊甲子; Chao-Fu Lin; Jea-Tzyy Jua; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; 洪金雯; Hong, Chin-Wen; 中興大學-
2011類神經網路模式應用於颱風暴潮時序列預測莊甲子; 林朝福; 蔡清標; Ching-Piao Tsai; 陳宣志; Chen, Hsuan-Chih; 中興大學-