Browsing by Author 陳孟彰

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)File
2008一個XML檔上的節省空間索引方法李漢銘; 陳孟彰; 高勝助; 許鈞南; 廖宜恩; 張嫄萱; Chang, Yuan-Hsuan; 中興大學-
2008一個XML第四正規化工具的實作李漢銘; 陳孟彰; 許鈞南; 高勝助; 廖宜恩; 黃傳育; Huang, Chuan-Yu; 中興大學-
2012一個新的無線感測網路金鑰管理機制與入侵偵測系統何建明; 陳孟彰; 詹進科; 高勝助; 廖宜恩; 黃正炎; Huang, Jen-Yan; 中興大學-
2012一個有效率且符合最大等待時間的IEEE 802.16e/16j上行方向排程機制詹進科; 廖宜恩; 何建明; 陳孟彰; 高勝助; Shang-Juh Kao; 謝一平; Hsieh, I-Ping; 中興大學-
2012一個有效的由上而下探勘頻繁項目的方法詹進科; Chan-Chin Ke; 高勝助; 何健明; 陳孟彰; Gau-Sheng Ju; Jian-Ming Ho; Meng-Jang Chen; 廖宜恩; I-En Liao; 林克仲; Lin, Ke-Chung; 中興大學-
2008一個無線感測網路上流量感知的省電通訊協定李漢銘; Han-Ming Li; 高勝助; 許鈞南; 陳孟彰; Sheng-Zhu Gao; Jun-Nan Xu; Meng-Zhang Chen; 廖宜恩; I-En Liao; 吳豐年; Wu, Feng-Nien; 中興大學-
2008具有時間限制因素的頻繁子圖探勘李漢銘; Han-Ming Li; 高勝助; 許鈞南; 陳孟彰; Sheng-Zhu Gao; Jun-Nan Xu; Meng-Zhang Chen; 廖宜恩; I-En Liao; 蘇雅雯; Su, Ya-Wen; 中興大學-
2012應用離散模型於訊框式通訊系統之效能分析廖宜恩; 詹進科; 何建明; 陳孟彰; 高勝助; Shang-Juh Kao; 莊家雋; Chuang, Chia-Chuan; 中興大學-
2011改善自我組織圖群聚分析效率,準確度與視覺化的新方法陳朝欽; Chaur-Chin Chen; 高成炎; 陳孟彰; 高勝助; 吳俊霖; 張敏寬; Cheng-Yan Kao; Meng-Chang Chen; Shang-Juh Kao; Jiunn-Lin Wu; Min-Kuan C. Chang; 廖宜恩; I-En Liao; 謝淑玲; Shieh, Shu-Ling; 中興大學-
2008植基於MPEG-7與XQuery之嵌入式XML資料庫查詢系統的設計與實作李漢銘; 陳孟彰; 許鈞南; 高勝助; 廖宜恩; 謝傳祿; Hsieh, Chuan-Lu; 中興大學-
2008植基於個人本體論的圖書館推薦系統—以中興大學圖書館為例許鈞南; Chun-Nan Hsu; 李漢銘; 陳孟彰; 高勝助; Han-Ming Lee; Meng-Chang Chen; Shang-Juh Kao; 廖宜恩; I-En Liao; 陳慧玲; Chen, Hui-Lin; 中興大學-
2012資料串流上序列樣式變化探勘之研究陳孟彰; 何建明; 詹進科; 高勝助; 廖宜恩; 李怡慧; Li, I-Hui; 中興大學-