Browsing by Author 黃宜正

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
DateTitleAuthor(s)File
2007以交流伺服馬達控制平板剛體定位之研究黃宜正; 陳昭亮; 郭正雄; 銘, 陳 鴻; Chen, Hung-Ming; 中興大學-
2008以田口式實驗設計及類神經網路分析SMT錫膏印刷製程可控因子最佳化陳昭亮; 黃宜正; 王志源; 王國禎; 張博閔; Chang, Po-Min; 中興大學-
2007六自由度微定位平台之設計與分析蔡孟勳; 黃宜正; 陳定宇; 陳昭亮; 李ㄧ民; Li, Yi-Min; 中興大學-
2009六軸微定位平台之設計與分析黃宜正; 張銘永; 陳昭亮; 張善岳; Chang, Shan-Yueh; 中興大學-
2008可精確控制流量之柱塞式輸液裝置之設計與製作黃宜正; 吳嘉哲; 王國禎; 陳宗雍; Chen, Tsung-Yung; 中興大學-
2007單軸長行程奈米定位系統之研究林麗章; L. C. Lin; 黃宜正; 蔡孟勳; Y. C. Huang; M. S. Tsai; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 侯思吉; Wijaya, Martinus Tony; 中興大學-
2008單軸長行程定位系統之控制研究黃宜正; 吳嘉哲; 陳昭亮; 李信儀; Li, Sin-Yi; 中興大學-
2009四全向輪平台導覽型機器人之運動控制、導航與任務執行黃宜正; Yi-Cheng Huang; 陳正倫; Cheng-Lun Chen; 蔡清池; Ching-Chih Tsai; 馮煜鈞; Feng, Yu-Chun; 中興大學-
2012多軸微定位平台之設計分析黃宜正; 邱顯俊; 陳昭亮; 王基倫; Wang, Ji-Lun; 中興大學-
2010多軸精密定位平台之控制研究林仕亭; Shih-Tin Lin; 黃宜正; Yi-Cheng Huang; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 陳龍春; Chen, Lung-Chun; 中興大學-
2012工具機進給模組柔性模型探討高永洲; 黃宜正; 蔡志成; 邱顯俊; 謝明均; Hsieh, Ming-Chun; 中興大學-
2009弱極小相位非線性不確定系統之適應被動化與控制黃宜正; 陳正倫; 蔡清池; 吳小郎; Wu, Hsiao-Lang; 中興大學-
2012微定位平台之設計與分析黃宜正; 邱顯俊; 陳昭亮; 陳燕銘; Chen, Yan-Ming; 中興大學-
2007微小化定位平台之控制器設計王國禎; Gou-Jen Wang; 黃宜正; 蔡孟勳; Yi-Cheng Huang; Meng-Xun Cai; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 陳宗霖; Chen, Zong-Lin; 中興大學-
2009應用類神經網路於微細切削刀具狀態偵測之研究黃宜正; Yi-Cheng Huang; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 顏嘉良; Yen, Chia-Liang; 中興大學-
2007摩擦驅動定位系統之控制研究黃宜正; I-CHENG HUANG; 王國禎; Kuo-Chen Wang; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 黃政男; Huang, Cheng-Nan; 中興大學-
2007機構學課程之互動式網路教學平台研究─以四連桿機構為例黃宜正; Yi-Cheng Huang; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 邱顯俊; Shean-Juinn Chiou; 劉界青; Liu, Chieh-Ching; 中興大學-
2012聲射訊號應用於高速進給平台螺桿預拉及預壓特性之研究屈岳陵; 黃宜正; 盧銘詮; 邱顯俊; 高世承; Kao, Shih-Chen; 中興大學-
2008薄型化液晶顯示器模組之強化結構陳昭亮; 黃宜正; 王志源; 王國禎; 張貴琳; Chang, Kuei-Lin; 中興大學-
2007複動式連桿沖床機構之合成研究黃宜正; Yi-Cheng Huang; 陳昭亮; Jau-Liang Chen; 邱顯俊; Shean-Juinn Chiou; 蔡志仁; Tsai, Chih-Jen; 中興大學-