Browsing by Author 黃慶育

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
DateTitleAuthor(s)File
2007Linux系統上檢查點機制之開發黃慶育; 蘇銓清; 林振緯; 蔡智強; 林建明; Lin, Gen-Ming; 中興大學-
2011具P2P功能之公車運輸導航系統開發黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 方彥順; Fang, Yen-Shung; 中興大學-
2007具有網路安全防衛系統的閘道器林振緯; 黃慶育; 蘇銓清; 蔡智強; 馮忠信; Feng, Chung-Hsin; 中興大學-
2010具自動物體追蹤功能之遠端監控系統林振緯; Jenn-Wei Lin; 黃慶育; Chin-Yu Huang; 蔡智強; Jichiang Tsai; 戴上明; Dai, Shang-ming; 中興大學-
2011動態背景下智慧型物體追蹤監控系統林振緯; Jenn-Wei Lin; 黃慶育; Chin-Yu Huang; 蔡智強; Jichiang Tsai; 王秋祥; Wang, Chiu-Hsiang; 中興大學-
2009友善GPS導航軟體功能之開發賴永康; Yeong-Kang Lai; 黃慶育; Chin-Yu Huang; 蔡智強; Jichiang Tsai; 祝亦宏; Chu, I-Hong; 中興大學-
2010可調整傳輸影像品質的P2P遠端桌面控制程黃慶育; 林振緯; 蔡智強; Jichiang Tsai; 許廷彰; Hsu, Tien-Chang; 中興大學-
2007在IXP425開發板上實作網路電話系統黃慶育; 蘇銓清; 林振緯; 蔡智強; 劉浚宇; Liu, Chun-Yu; 中興大學-
2010基於IP欺偽概念的P2P管理技術黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 簡鴻翔; Hsiang, Chien Hung; 中興大學-
2011基於RouterOS API之頻寬管理器使用者介面開發黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 連哲榮; Lien, Che-Jung; 中興大學-
2009無線感測網路分群協定之分析與改善賴永康; 黃慶育; 蔡智強; 簡健哲; Jian, Jian-Jhe; 中興大學-
2010臉部控制文件/圖片瀏覽系統黃慶育; 林振緯; 蔡智強; 張哲誠; Chang, Che-Cheng; 中興大學-
2008通訊誘導檢查點協定之自我調整索引技術黃慶育; 蘇銓清; 蔡智強; 陳家揚; Chen, Chia-Yang; 中興大學-
2008通訊誘導檢查點協定之關聯索引技術蘇銓清; 黃慶育; 蔡智強; 胡名發; Hu, Ming-Fa; 中興大學-