Browsing by Author Chaur-Chin Chen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
2010一個應用三角不等式的個人本體論相似度演算法陳朝欽; Chaur-Chin Chen; 高成炎; 高勝助; Cheng-Yan Kao; Shang-Juh Kao; 廖宜恩; I-En Liao; 王煥宇; Wang, Huan-Yu; 中興大學-
2009一個改進頻繁樣式成長法的關聯規則探勘方法陳朝欽; Chaur-Chin Chen; 廖宜恩; 高勝助; I-En Liao; Shang-Juh Kao; 廖宜恩; I-En Liao; 陳志勝; Chen, Chih-Sheng; 中興大學-
2011在資料串流中預測序列樣式變化的模型高勝助; Shang-Juh Kao; 陳朝欽; Chaur-Chin Chen; 廖宜恩; I-En Liao; 黃俊堯; Huang, Jyun-Yao; 中興大學-
2011改善自我組織圖群聚分析效率,準確度與視覺化的新方法陳朝欽; Chaur-Chin Chen; 高成炎; 陳孟彰; 高勝助; 吳俊霖; 張敏寬; Cheng-Yan Kao; Meng-Chang Chen; Shang-Juh Kao; Jiunn-Lin Wu; Min-Kuan C. Chang; 廖宜恩; I-En Liao; 謝淑玲; Shieh, Shu-Ling; 中興大學-
2007植基於SVM分類方法之非法無線網路存取點偵測高勝助; Shang-Jun Kao; 連耀南; 李漢銘; 陳朝欽; Yao-Nan Lien; Hahn-Ming Lee; Chaur-Chin Chen; 廖宜恩; I-En Liao; 李岳家; Lee, Yueh-Chia; 中興大學-
2009植基於個人本體論與合作式過濾的英文館藏推薦系統高勝助; Shang-Juh Kao; 陳朝欽; Chaur-Chin Chen; 廖宜恩; I-En Liao; 鄭名珊; Cheng, Ming-Shan; 中興大學-
2007電子公文線上簽核系統的規劃與設計高勝助; Shang-Juh Kao; 李漢銘; 陳朝欽; 連耀南; Hahn-Ming Lee; Chaur-Chin Chen; Yao-Nan Lien; 廖宜恩; I-En Liao; 劉文龍; Liu, Wen-Long; 中興大學-