Browsing by Author Chia-Rung Lin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
Mar-2009A Study of Vegetation Coverage and Water Storage Capacity at Taichung Metropolitan Park Before and After developmentChe-Pin Chung; 林家榮; Chia-Rung Lin; Chao-Yuan Lin; 鐘澤平; 林昭遠
Mar-2009以AnnAGNPS 模式評估集水區不同管理措施之效益林家榮; Chia-Rung Lin; 嚴雅郁; 林昭遠; Ya-Yu Yen; Chao-Yuan Lin
Jun-2008地形指標與集水區地文因子關係之研究林家榮; Chia-Rung Lin; 黃凱君; 莊智瑋; 林昭遠; Kai-Jyun Huang; Chin-Wei Chuang; Chao-Yuan Lin
Dec-2007地理資訊系統於土地可利用限度之劃定與土地利用適宜性之評估林家榮; Jero-Hertz Jeng; 林昭遠; 蘇政宇; 鄭旭涵; Chia-Rung Lin; Zheng-Yu Su; Chao-Yuan Lin
Sep-2007年農業非點源污染模式(AnnAGNPS)推估集水區逕流量之適用性探討許桓碩; Huan-Shih Hsu; 鄭旭涵; 林家榮; 林昭遠; Chia-Rung Lin; Jero-Hertz Jeng; Chao-Yuan Lin
Jun-2008石門水庫集水區暴雨誘發型之崩塌地潛感分析林昭遠; Hsu-Han Cheng; 鄭旭涵; 林家榮; 賴世偉; Chao-Yuan Lin; Chia-Rung Lin; Shih-Wei Lai
Dec-2006石門水庫集水區艾利颱風土砂災因之探討Chao-Yuan Lin; 林昭遠; Chung-Wen Liu; Jero-Hertz Jeng; Chia-Rung Lin; 林家榮; 劉昌文; 鄭旭涵
Sep-2005考量環境敏感區位之坡地農村土地適宜性評估林家榮; Chia-Rung Lin; 鄭旭涵; 黃振原; Hsu Han Cheng; Chen Yuan Huang
Dec-2008集水區崩塌潛勢劃定之研究Chao-Yuan Lin; 林昭遠; Chia-Rung Lin; Fen-Lin Lin; 林家榮; 林芬玲
Dec-2008集水區環境敏感區位劃定系統在鄉村區土地適宜性評估之應用Chia-Rung Lin; 林家榮; Hsu-Han Cheng; Chao-Yuan Lin; 林昭遠; 鄭旭涵
Sep-2007集水區農業非點源污染評估系統之建立-以霧社水庫為例Chao-Yuan Lin; 林昭遠; Chia-Rung Lin; Chung-Wen Liu; Chen-Hua Chen; 林家榮; 劉昌文; 陳貞樺