Browsing by Author Ding-Yah Yang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)File
2008Narcissus Alkaloids的合成研究葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 楊定亞; Ding-Yah Yang; 楊圖信; Tu-Hsin Yang; 蔡平貴; Tasi, Ping-Gwai; 中興大學-
2012一、 不對稱合成(–)-Shikimic Acid 二、 探索(–)-Ovalicin的合成途徑楊定亞; Ding-Yah Yang; 李進發; Chin-Fa Lee; 楊圖信; Tu-Hsin Yan; 李品慧; Li, Pin-Hui; 中興大學-
2009一、建立簡捷途徑合成 (+)- and (-)-Pinitols 二、探索 Narcissus Alkaloids的合成途徑楊定亞; Ding-Yah Yang; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 楊圖信; Tu-Hsin Yang; 張婉君; Chang, Wang-Chung; 中興大學-
2008微波加速有機反應的研究-醯亞胺衍生物的合成楊定亞; Ding-Yah Yang; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 陸大榮; Ta-Jung Lu; 林智遠; Lin, Chih-Yuan; 中興大學-
2011探索(+)-Fawcettimine的合成途徑陳耀鐘; Yao-Jung CHEN; 楊定亞; Ding-Yah Yang; 楊圖信; Tu-Hsin Yang; 王科棟; Wang, Ko-Tung; 中興大學-
2009氯鈦-鎂輔助醯胺甲烯化及三元環化將醯胺轉化成1-氯乙烯基和2-氯乙烯基酮葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 楊定亞; Ding-Yah Yang; 楊圖信; Tu-Hsin Yang; 蔡琦惠; Tsai, Chi-Hui; 中興大學-
2008設計並探討手性雙氨鹼的催化脫質子反應的手性選擇性葉鎮宇; Chen-Yu YEH; 楊定亞; Ding-Yah Yang; 楊圖信; Tu-Hsin Yang; 陳宗鼎; Chen, Zong-Ding; 中興大學-
2012高親核性“三溴甲基鈦錯合物”李進發; Chin-Fa LEE; 楊定亞; Ding-Yah Yang; 楊圖信; Tu-Hsin Yan; 張正達; Chang, Cheng-Ta; 中興大學-