Browsing by Author Min-Hung Lee

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)File
2010Design and Analysis on Nanorods Thin-Film Solar Cell李敏鴻; Min-Hung Lee; Zing-Way Pei; 裴靜偉; 陳姿君; Chen, Tzu-Chun; 中興大學-
2011Study on Low-Voltage a-IGZO TFT李敏鴻; Min-Hung Lee; 李勝偉; Sheng-Wei Lee; 裴靜偉; Zing Way Pei; Liu, Chang-Xin; 劉昌鑫; 中興大學-
2010Study on Low-Voltage OTFT by Using Copolymer as The Dielectric Layer李敏鴻; Min-Hung Lee; Zingway Pei; 裴靜偉; Huang, Hui-Chen; 黃惠真; 中興大學-
2012低電壓有機薄膜電晶體與互補式反相器之研究李敏鴻; Min-Hung Lee; 李勝偉; 張守進; 陳奕君; Sheng-Wei Lee; Shoou-Jinn Chang; I-Chun Cheng; 裴靜偉; Zingway Pei; 黃鼎翔; Huang, Ting-Hsiang; 中興大學-
2009利用PS-b-PMMA共聚高分子薄膜製備應用於矽奈米柱太陽電池之奈米結構李敏鴻; Min-Hung Lee; 張書通; Shu-Tong Chang; Ho, Ming-Wei; 何明韋; 中興大學-
2011利用奈米金網製作應用於光電元件之研究李勝偉; Sheng-Wei Lee; 李敏鴻; Min-Hung Lee; 裴靜偉; Zing-Way Pei; 吳國誠; Wu, Kuo-Cheng; 中興大學-
2009奈米尺寸應變N型金氧半場效電晶體之載子傳輸特性的研究李敏鴻; Min-Hung Lee; 李昌駿; Chang-Chun Lee; 張書通; Shu-Tong Chang; 謝秉峰; Hsieh, Bing-Fong; 中興大學-
2009微晶矽薄膜元件之模擬研究Min-Hung Lee; 李敏鴻; Chung-Yuan Kung; 貢中元; He, Ren-Yu; 何仁愉; 中興大學-
2011應變工程在半導體元件上的應用李敏鴻; Min-Hung Lee; 李昌駿; Chang-Chun Lee; 張書通; Shu-Tong Chang; 陳俞均; Chen, Yu-Chun; 中興大學-
2013用於AMOLED面板技術之關鍵元件模擬研究:OLED元件與IGZO TFT 元件李昌駿; Chang-Chun Lee; 李敏鴻; Min-Hung Lee; 張書通; Shu-Tong Chang; 尤惠瑩; Yu, Hui-Ying; 中興大學-
2012鋁誘發再結晶法製備太陽能電池用之微晶矽薄膜之研究李敏鴻; Min-Hung Lee; 陳奕君; I-Chun Cheng; 裴靜偉; Zingway Pei; Chou, Hui-Mu; 周暉穆; 中興大學-
2011非晶矽/微晶矽疊層太陽電池之模擬研究李敏鴻; Min-Hung Lee; 黃家健; Chia-Chien Huang; 張書通; Shu-Tong Chang; 吳金祐; Wu, Chin-Yu; 中興大學-