Browsing by Author Yen-Ping Chu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
DateTitleAuthor(s)File
2005一個可控制佇列長度的封包丟棄演算法朱延平; Yen-Ping Chu; 吳洽發; Wu, Chia-fa-
2004一個新的訊標分散式允入控制法朱延平; Yen-Ping Chu; 徐昆翔; Hsu, Kun-Hsiang-
2004一個植基於CSFQ架構的封包控制方法朱延平; Yen-Ping Chu; 郭昭佑; Kuo, Chao-Yu-
2009二元影像的資訊隱藏和影像壓縮之研究婁德權; Der-Chyuan Lou; 王鄭慈; 吳憲珠; 詹永寬; Cheng-Tzu Wang; Hsien-Chu Wu; Yung-Kuan Chan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 何玉安; Ho, Yu-An; 中興大學-
2000以WAP為基礎的文件之研究朱延平; Yen-Ping Chu; 龍其貿; Long, Chi-Mao-
2005以動態調整門檻值的方式確保無線網路中訊號頻寬服務保證朱延平; Yen-Ping Chu; 蔡坤銘; Tsai, Kun-Ming-
2002以速率為基礎的封包排程演算法其局部延遲配置之研究朱延平; Yen-Ping Chu; 姜文忠; Chiang, Wen-Chung-
1993以類神經網路解線性系統藍近群; Chinchun Lan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 張承遠-
2008使用電腦遊戲模式學習國小數學之探究--以數與計算單元為例喻石生; Shyr-Shen Yu; 黃一泓; Yi-Hung Huang; 朱延平; Yen-Ping Chu; 邵明宏; Shao, Ming-Hong; 中興大學-
1994使用類神經網路的通行碼確認方法朱延平; Yen-Ping Chu; 黃議賢; Hwang, Yih-Shyan-
2010可適應性無失真資訊隱藏技術之研究婁德權; Der-Chyuan Lou; 詹永寬; 吳憲珠; 喻石生; 潘正祥; Yung-Kuan Chan; Hsien-Chu Wu; Shyr-Shen Yu; Jeng-Shyang Pan; 朱延平; Yen-Ping Chu; 李志強; Lee, Chih-Chiang; 中興大學-
2006基於供應鏈管理的數位內容開發系統朱延平; Yen-Ping Chu; 陳客宏; HUNG, CHEN KO-
1999封包交換網路服務品質保證之研究朱延平; Yen-Ping Chu; 黃一泓; Hwang, E-Hong-
2011掌骨X光影像電腦化骨齡群集估測系統之研究詹永寬; Yung-Kuan Chan; 鐘太郎; 朱延平; 陳錦杏; Tai-Lang Jong; Yen-Ping Chu; Chin-Hsing Chen; 喻石生; Shyr-Shen Yu; 林秀霞; Lin, Hsiu-Hsia; 中興大學-
2005提高差別式服務網路裡各群體間分享剩餘頻寬的公平性朱延平; Yen-Ping Chu; 蔡昌賢; Tsai, Chang-Shian-
2009新型視覺機密分享技術之研究袁賢銘; 李宗南; 羅文聰; 楊竹星; 高勝助; 婁德權; 陳同孝; 王鄭慈; 朱延平; Yen-Ping Chu; 馮振邦; Feng, Jen-Bang; 中興大學-
2007普及運算環境建置之研究─以數位養雞場為例甯自強; Hsiao-Shen WANG; 羅豪章; 王曉璿; 朱延平; Yen-Ping Chu; 陳智群; Chen, Chih-Chiun; 中興大學-
2007植基於GMRF模型紋理分析之影像查詢系統黃一泓; 林冠成; 陳錦杏; 朱延平; Yen-Ping Chu; 王俊翔; Wang, Chun-Shiang; 中興大學-
2011植基於影像內插法之適應性可逆式偽裝學技術之研究吳憲珠; Hsien-Chu Wu; 婁德權; 朱延平; Der-Chyuan Lou; Yen-Ping Chu; 喻石生; Shyr-Shen Yu; 劉又齊; Liu, Yu-Chi; 中興大學-
2001模糊理論在排課系統上的研究朱延平; Yen-Ping Chu; 楊正吉; Yang, Cheng-Chi-