Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/99388
標題: 《左傳》文詞釋讀七則
Explanations of Seven Phrases in the Zuozhuan
作者: 黃聖松
Huang, Sheng-Sung
關鍵字: 《左傳》
文詞
釋讀
Zuozhuan
Phrases
Explanations
摘要: 本文討論《左傳》七則文詞之重新釋讀:一、桓公二年(710 B.C.)《傳》「而 況將昭違亂之賂器於大廟」之「將」可釋為「奉」,意為供奉、奉獻。二、閔公二 年(660 B.C.)《傳》「握兵之要」與「兵要遠災」之「兵要」,「兵要」之意同於「金 玦」,功能類似後世「虎符」,皆謂指揮調動軍隊之憑證。三、文公六年(621 B.C.) 《傳》「治舊洿」,謂整治貪墨不廉。四、宣公十二年(597 B.C.)《傳》「三軍之士 皆如挾纊」之「挾」當從「㚒」字之意,挾纊謂如絲綿置於衣內般溫暖。五、成 公六年(585 B.C.)《傳》:「易覯則民愁,民愁則墊隘」之「愁」宜讀為「㵞」,因 腹水積濕而形成「沈溺重膇之疾。」「墊隘」仍應以生理角度解之,當釋為「羸弱」 為宜。六、襄公三十一年(542 B.C.)《傳》「隸人、牧、圉各瞻其事」之「瞻」應 讀為「贍」,「各贍其事」即「各給其事」,「給事」者身分符合《傳》文所載「隸 人、牧、圉」等地位卑下之人。七、昭公二十二年(520 B.C.)《傳》「使師偽糴者 負甲以息於昔陽之門外」之「負甲」可讀為「伏甲」,為伏兵之意。 關鍵詞:《左傳》、文詞、釋讀 *國立成功大學中國文學系教授。 1
This article aims to provide some new explanations of seven phrases in the Zuozhuan. (1) Second year of King Huan of Qi (710 B.C.): The word “jiāng” in the phrase “ér kuàng jiāng zhāo wéi luàn zhī lù qì yú dà miào” can be explained as “fèng,” a word refers to the verb “dedicate.” (2) Second year of King Min of Qi (660 B.C.): The expression “bīng yào” (as well as the term “jīn jué”) in the phrase “wò bīng zhī yào” and “bīng yào yuǎn zāi” can be seen as being identical with “hǔ fú,” which refers to the imperial authorization for troop movement in ancient China. (3) Sixth year of King Wen of Qi (621 B.C.): The phrase “zhì jiù wū” means punishing officials who take bribes. (4) Twelfth year of King Xuan of Qi (597 B.C.): The word “xié” in the phrase “sān jūn zhī shì xié rú xié kuàng” (597B.C.) can be read as “jiā,” referring to actions like stuffing cottons with the jackets to get warm. (5) Sixth year of King Cheng of Qi (585 B.C.): The word “chóu” in the phrase “yi gòu zé mín chóu” (585B.C) means one gets a disease after a long time ascites. The term“diàn ài” should be understood in a physiological sense as “léi ruò,” which means one is thin and weak. (6) Thirty- First year of King Xiang of Qi (542 B.C.): The word “zhān” in the phrase “lì rén, mù, yǔ gè zhān qí shì” can be pronounced as “shàn,” which means the ruler is capable of assigning jobs according to the staffs with different talents. (7) Twenty-Second year of King Zhao of Qi (520 B.C.): The term “fù jiǎ” in the phrase “shǐ shī wěi dí zhě fù jiǎ yǐ xī yú xī yáng zhī mén wài” should be pronounced as “fú jiǎ,” which means placing soldiers in an ambush.
URI: http://hdl.handle.net/11455/99388
Appears in Collections:興大中文學報 第45期

文件中的檔案:

取得全文請前往華藝線上圖書館

Show full item record
 
TAIR Related Article
 
Citations:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.