Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-13 of 13 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)File
12008新穎合成及聚合4,4’-Bisazetidine-2,4-dione Benzophenone.蔣見超; 林江珍; 鄭如忠; 陳幹男; 戴憲弘; 童彥宸; Tung, Yen-Chen; 中興大學-
22007非光氣法合成2,2-bis(4-isocyanatophenyl)propane及其在耐黃變型聚胺酯之應用研究林江珍; 林慶炫; 陳志勇; 鄭如忠; 戴憲弘; 鐘子惠; CHung, Tzu-Hui; 中興大學-
32007含胺酯及尿素官能基環型寡聚物之合成、鑑定與開環聚合鄭如忠; Ru-Jong Jeng; 林江珍; 蔣見超; 陳幹男; Jiang-Jen Lin; Chien-Chao Tsiang; Kan-Nan Chen; 戴憲弘; Shenghong A. Dai.; 羅偉舜; Lo, Wei-Shun; 中興大學-
42007由活性雙官能基Bis-azetidine-2,4-diones中間體快速熔融製備Polymalonamides彈性體及其結構與型態關係之探討林江珍; Jiang-Jen Lin; 鄭如忠; 吳震裕; 施文昌; Ru-Jong Jeng; Jeng-Yue Wu; 戴憲弘; Sheng-Hong A. Dai; 張新佑; Cheng, Hsin-Yu; 中興大學-
52007由聚胺類操控層狀黏土之層距以製備蛋白質-黏土複合材戴憲弘; 蔣見超; 鄭如忠; 林江珍; Jiang-Jen Lin; 魏郡萩; Wei, Jiun-Chiou; 中興大學-
62007新式奈米碳管分散法戴憲弘; Shenghong A. Dai; 蔣見超; 鄭如忠; Raymond Chien-Chao Tsiang; Ru-Jong Jeng; 林江珍; Jiang-Jen Lin; 藍伊奮; Lan, Yi-Fen; 中興大學-
72012皮膚修復之奈米複合生醫材料賴君義; Juin-Yih Lai; 林江珍; 鄭如忠; Jiang-Jen Lin; Ru-Jong Jeng; 戴憲弘; Shenghong A. Dai; 曾向榮; Tseng, Hsiang-Jung; 中興大學-
82008ㄧ鍋化製備混合脂肪族-芳香族二異氰酸鹽之水性PU及物性提升之探討林江珍; 鄭如忠; 蔣見超; 陳幹男; 戴憲弘; 張阿松; Chang, A-Son; 中興大學-
92009以綠色化學程序合成聚胺酯-脲素樹酯之中間體蔣見超; 林江珍; 林慶炫; 鄭如忠; 戴憲弘; 林照興; Lin, Chao-Hsing; 中興大學-
102008合成具有ABB’分歧狀中間體應用在製備分歧狀聚醚亞醯胺高分子鄭如忠; 林江珍; 蔣見超; 陳幹男; 戴憲弘; 薛志彬; Hsueh, Chin-Pin; 中興大學-
112007新穎反應型的環狀高分子中間體:巨環形聚丙烯醚碳二亞胺之合成、反應及應用林江珍; Jiang-Jen Lin; 陳志勇; 鄭如忠; 林慶炫; Chuh-Yuan Chen; Ru-Jong Jeng; Ching-Hsuan Lin; 戴憲弘; Shenghong A. Dai; 鄭智嘉; Cheng, Chih-Chia; 中興大學-
122008全水發泡系統製備不黃變軟質聚胺酯發泡體鄭如忠; 陳幹男; 蔣見超; 林江珍; 戴憲弘; 柯耀盛; Ke, Yao-Sheng; 中興大學-
132012以具有立體障礙結構之碳二亞胺中間體為原料利用二元異氰酸鹽與二元酸透過新穎連續自我反覆反應(New SSRR)合成具有明確結構聚醯胺高分子之合成機制探討以及其相關應用林江珍; Jiang-Jen Lin; 陳幹男; 鄭如忠; 林慶炫; Kan-Nan Chen; Ru-Jong Jeng; Ching-Hsuan Lin; 戴憲弘; Shenghong A. Dai; 陳衍良; Chen, An-Liu; 中興大學-
Results 1-13 of 13 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next