Browsing by Author Christina Huiling Jenq

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-不同工業種類排放水水質對農業灌溉水影響之研究鄭慧玲; Christina Huiling Jenq; 王久泰; 梁家柱; 陳鴻烈; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Paris Honglay Chen
-以多變量統計主因子分析法探討德基水庫水質之變異性研究鄭慧玲; Jeou Tay Wang; 王久泰; 陳鴻烈; 梁家柱; Christina Huiling Jenq; Paris Honglay Chen; Ka Chu Leung
-山葵種植對水資源環境的影響研究陳鴻烈; Paris Honglay Chen; 王久泰; 梁家柱; 鄭慧玲; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Christina Huiling Jenq
-工業區廢水對農業灌溉水之影響研究Christina Huiling Jenq; 鄭慧玲; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Paris Honglay Chen; 王久泰; 梁家柱; 陳鴻烈
-德基水庫優養化之空間分析研究Christina Huiling Jenq; 鄭慧玲; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Paris Honglay Chen; 王久泰; 梁家柱; 陳鴻烈
-德基水庫和鯉魚潭水庫水質之比較探討Christina Huiling Jenq; 鄭慧玲; Long-Ming Huang; Ing-Hui Denq; Chih-Li Lin; Paris Honglay Chen; 黃隆明; 鄧英慧; 林致立; 陳鴻烈
-水庫優養化時間數列模式分析之比較研究Christina Huiling Jenq; 鄭慧玲; Hui-Fen Lo; Ka-Chu Leung; Paris Honglay Chen; 羅惠芬; 梁家柱; 陳鴻烈
-生活廢水對農業灌溉水之影響Ka Chu Leung; 梁家柱; Christina Huiling Jenq; Paris Honglay Chen; 鄭慧玲; 陳鴻烈
-鯉魚潭水庫集水區內水質之研究黃隆明; Long-Ming Huang; 張敬昌; 林致立; 鄭慧玲; 陳鴻烈; Jing Chang Jang; Chih-Li Lin; Christina Huiling Jenq; Paris Honglay Chen