Browsing by Author Shaio-Yan Huang

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-企業導入ERP效益分析─以S公司為例林敏珠; Lin, Min-Chu-
-個人信託稅務規劃之研究許宏宇; HSU, HUNG-YG-
-全球性非營利慈善團體發展策略之個案探討 --- 以慈濟基金會為例賴柏毓; Lai, Po-Yu-
-導入「作業基礎成本制度」之個案探討Huang, Chung-Chih; 黃仲志-
-我國中央政府歲出預算執行率影響因素之研究黃劭彥; 卓佳慶; 陳玲娜; Shaio-Yan Huang; Chia-Ching Cho; Ling-Na Chen
-私校董事會人數、薪酬與經營效率關係之研究Yung-Yu Lai; Shaio-Yan Huang; 賴永裕; 黃劭彥
-越南商業銀行績效評估之實證研究黃如瓊; Hoang, Nhu-Quynh-