Browsing by Author 吳宗翰

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-64-QAM調變/解調變之通道解碼系統整合設計與實作吳宗翰; Zong-Han Wu
-Mar-M-004鎳基超合金在不同頻率下振動銲接之龜裂性研究吳宗翰; Zong-Han Wu
-以蔗糖為基質之400 L模廠醱酵產氫系統之菌群結構與產氫酵素分析吳宗翰; Wu, Tsung-Han-
-以蔗糖為基質之400L模廠醱酵產氫系統之菌群結構與產氫酵素分析吳宗翰; Wu, Tsung-Han-
-公司治理與盈餘品質:公司治理評鑑級距的影響劉福運; 吳宗翰; 林岳喬; Fu-Yun Liu; Tsung-Han Wu; Yuah-Chiao Lin
-各種架構之寬頻放大器實作與設計吳宗翰; Wu, Tzung-Han-
-系學會公布欄陳泰元; 周浩平; 吳宗翰; 陳雲成; 吳宗霖; 陳以錚