Browsing by Author 吳政達

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-河道坡度對土石流堆積長度影響之研究吳政達; Wu, Cheng-Da-
-河道擴幅角對土石流堆積影響之研究江永哲; Yung-Cheh Chiang; 黃志彰; 連惠邦; 林鴻鳴; 吳政達; Jya-Jang Huang; Hui-Pang Lien; Hung-Ming Lin; Cheng-Da Wu-
-臺灣南部荖濃溪事業區不同林型森林碳貯存量及碳吸存量之研究吳政達; Cheng-Ta Wu