Browsing by Author 吳正雄

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-崩塌地優勢草本植物根力特性研究吳正雄; Jenuq-Hsiung Wu-
-林口台地堆積層崩塌地優勢植生調查Jenunq-Hsiung Wu; 吳正雄-
-林口台地林地之地形因素影響土石流發生之關係研究吳正雄; WU, ZHENG-XIONG-
-林口台地林地之地形因素與土石流發生之關係研究吳正雄; Jenug-Shung Wu; 江永哲; Yung-Cheh Chiang-
-林口紅土台地植生草類及其栽植方法之研究Jenug-hsiung Wu; 吳正雄; Chiou-cheng Liao; Fu-yuan Lu; 廖秋成; 呂福原-
-樹根力與坡面穩定關係之研究Jenug-Hsiung Wu; 吳正雄-
-芎林地區之地形植生因素與土石流發生之關係研究江永哲; 吳正雄
-調節池設計之探討San-Lang Chang; 吳正雄; Jenug-Hsiung Wu; Hung-Pin Huang; 張三郎; 黃宏斌-