Browsing by Author 周登陽

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Optimal Counterfeit-captured Rate and Tariff Rate for Southern Flaunting MerchandiseWei-Chuan Yang; Deng-Yang Chou; Hui-Wen Cheng; 楊維娟; 周登陽; 鄭惠文
-台灣基層農會經營轉型之研究王裕仁; Wang, Yu-jen-
-實施電子收費後收費站人力轉置之工作適性與離職傾向分析翁基超; Weng, Chi-Chao-
-畜牧生產自動化(II)萬一怒; 陳煥南; 連振昌; 欒家敏; 黃裕益; 鄭經偉; 陳俊明; 尤瓊琦; 林亮全; 費昌勇; 周楚洋; 沈韶儀; 方煒; 姜延年; 黃清旺; 林啟淵; 周登陽; 黃琮琪; 林貞信; 夏良宙; 白火城; 毛嘉洪; 黃錫泉; 謝士明; 林聖泉; 彭炳戊; 賴建洲; 王治華-