Browsing by Author 姚美吉

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-動植物有害生物快速診斷鑑定技術之開發與應用路光暉; 謝耀清; 黃鴻堅; 蘇鴻基; 林春福; 劉振軒; 洪挺軒; 張天傑; 梁有志; 劉宏仁; 李敏惠; 姚國山; 姚美吉; 林時宜; 張登欽; 潘銘正; 黃國華-
-小菜蛾對芬化利抗藥性與微粒體單氧化酵素之關聯性姚美吉; YAO, MEI-JI-
-木瓜蟎害之防治方法探討李啟陽; 姚美吉
-稻米蟲害電子流防治技術及監測之研究萬一怒; 張漢傑; 姚美吉; 陳澤民-
-進口米害蟲之監測及快速鑑定技術姚美吉; Yao, Me-Chi-