Browsing by Author 姜中人

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以自營性螢光油體偵測腫瘤細胞王信富; Wang, Hesin-Fu-
-基於油體之蛋白純化方法姜中人; CHIANG, CHUNG-JEN; 陳鴻震; 趙雲鵬; 曾志正; CHEN, HUNG-CHEN; CHAO, YUN-PENG; TZEN, TZE-CHENG-
-基於油體之蛋白質固定姜中人; CHIANG, CHUNG JEN; 陳鴻震; 趙雲鵬; 曾志正; CHEN, HUNG CHEN; CHAO, YUN PENG; TZEN, TZE CHENG-
-建構一個新酵素將丙酮酸轉化成乙醇簡崇倫; C.L.Chien-
-應用人造油體作為細菌生產/純化蛋白質之系統及作為酵素固定化之擔體姜中人; Chiang, Chung-Jen-
-發展胜肽載體以傳送DNA至人類乳癌細胞蔡季鋼; Tsai, Chi-Kang-