Browsing by Author 張昭智

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以低應力振膜材料研製高感度 之駐極體組合式微麥克風王冠儒; Wang, Kuan-Ru-
-動圈式麥克風晶片的製造方法洪瑞華; 張昭智; 柯銘禮; 陳冠位-
-單晶片式無機駐極體電容麥克風及其製造方法洪瑞華; HORNG, RAY HUA; 武東星; 黃信熏; 張昭智-
-浮動閘極式駐極體電容麥克風及其製造方法林泓均; LIN, HONG CHIN; 洪瑞華; 張昭智-
-用以製備電容式矽微麥克風之晶片的無切割製程洪瑞華; 張昭智; 林宗潁; 蔡圳益-
-絲帶式麥克風的聲電轉換晶片洪瑞華; 張昭智; 柯銘禮; 陳冠位; 蔡燿丞-
-電容式微型麥克風之麥克風晶片及其製造方法洪瑞華; 張昭智; 蔡圳益; 胡辜昱; 蔣宇寧-
-高感度微型純電容式麥克風之研製徐振諄; Shu, Zhen-Zhun-
-麥克風晶片及動圈式麥克風洪瑞華; 張昭智; 柯銘禮; 陳冠位-