Browsing by Author 張景宜

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-(植物病理學會刊第15卷第4期,p241-p249)小星辰花炭疽病菌之鑑定及其病原性測定洪爭坊; 張碧芳; 張景宜; 黃振文
-用於檢測西瓜蔓割病菌之引子、方法及套組張碧芳; CHANG, PI FANG; 林盈宏; 張景宜; 陳甘澍; 黃振文; LIN, YING HONG; CHANG, JING YI; CHEN, KAN SHU; HUANG, JENN WEN-
-用於檢測香蕉黃葉病菌之引子、方法及套組張碧芳; CHANG, PI FANG LINDA; 林盈宏; 張景宜; 黃振文; LIN, YING HONG; CHANG, JING YI; HUANG, JENN WEN-
-香蕉黃葉病菌的分子鑑定及其於罹病香蕉苗之偵測技術張景宜; Chang, Jing-Yi-