Browsing by Author 李宗哲

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以廢棄雞爪開發具抗氧化與降高血壓效果酵素水解物 之研究李宗哲; Lee, Tsung-Che-
-以廢棄雞爪開發具抗氧化與降高血壓效果酵素水解物之研究李宗哲; Lee, Tsung-Che-
-以雞爪開發具降高血壓水解產物之方法林亮全; LIN, LIANG CHUAN; 李宗哲; 柳育澤; 鄭富元; LEE, TSUNG CHE; LIU, YU TSE; CHENG, FU YUAN-
-光纖式微型生醫檢測之螢光激發平台研究李宗哲; Lee, Tsung-Tse-
-小鼠胚冷凍方法之研究李宗哲; LI, ZONG-ZHE-
-微型生物晶片之螢光偵測系統及其製法楊錫杭; YANG, HSIHARNG; 李宗哲; LEE, TSUNG TSE-
-應用撓式模具製作微透鏡陣列之方法楊錫杭; YANG, HSI HARING; 李宗哲; LI, ZUENG JHE-