Browsing by Author 李金鳳

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-P2P網路之可追蹤與公平交易的數位權管理機制林奕如; Lin, Yi-Ju-
-RFID於交互驗證之安全性及其應用之研究李秀香; Lee, Shiow-Hsiang-
-一種植基於正規化隨機矩陣固定點的影像認證技術研究黃暐程; Haung, Wei-Cheng-
-以全域與區域叢集演算法有效率的建立向量量化編碼簿黃暢卿; Huang, Chang-Chin-
-在點對點網路架構中數位產權管理之研究江俊毅; Jiang, Jyun-Yi-
-有關影像認證及還原之研究楊竣崴; Yang, Chun-Wei-
-植基於向量量化影像品質改善與資訊隱藏之研究黃秀娟; Huang, Hsiu-Chuan-
-隱像術與數位浮水印在二元影像上之研究王中全; Wang, Chung-Chuan-