Browsing by Author 林岳喬

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-不確定性如何影響價格—以台灣興櫃市場為例呂佩霞; Lu, Pei-Hsia-
-公司治理與盈餘品質:公司治理評鑑級距的影響劉福運; 吳宗翰; 林岳喬; Fu-Yun Liu; Tsung-Han Wu; Yuah-Chiao Lin
-創投被投資公司長期股價報酬率之表現徐俊明; 林岳喬-
-會計師外勤終了日至報告宣告日之間的 資訊漏縫:以台灣為例朱靜慧; Chu, Ching-Hui-
-權益價值高估與現金增資之長期績效-以台灣為例徐俊成; Hsu, Hsuw-Cheng-
-財務危機公司之剖析陳進村; Chen, Chin-Tsun-
-財務困難指標、公司治理與股價表現王戊昌; Wang, Wu-Chang-