Browsing by Author 林發立

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-具有高熱傳導率的發光晶片裝置洪瑞華; HORNG, RAY HUA; 武東星; 黃少華; 謝創宇; 林朝坤; WUU, DONG SING; HUANG, SHAO HUA; HSIEH, CHUANG YU; LIN, CHAO-KUN-
-微生物產氫方法及其系統黃介辰; HUANG, CHIEH CHEN; 張瑞仁; 何政育; 陳暐恩; 賴俊吉; CHANG, JUI JEN; HO, CHENG YU; CHEN, WEI EN; LAY, JIUNN JYI-
-新穎真菌漆化酵素及其用途徐麗芬; SHYUR, LIE FEN; 徐志安; 蘇裕昌; HSU, CHIH AN; SU, YU CHANG-
-汞離子鍵結蛋白、其製造方法及其於清除自由基之應用黃介辰; HUANG, CHIEH CHEN; 陳韋均; 吳文祥; 謝儒樑; 林國興; CHEN, WEI CHUN; WU, WEN HSIANG; HSIEH, JU LIANG; LIN, KUO HSING-
-製造可吸附重金屬物質的植物之方法及利用該植物處理重金屬污染之方法黃介辰; HUANG, CHIEH CHEN; 謝儒樑; 邱盟軒; 陳靖怡; HSIEH, JU LIANG; CHIU, MENG HSUEN; CHEN, CHING YI-
-高光取出率的發光二極體晶片及其製造方法洪瑞華; HORNG, RAY HUA; 武東星; 黃少華; 謝創宇; 林朝坤; WUU, DONG SING; HUANG, SHAO HUA; HSIEH, CHUANG YU; LIN, CHAO-KUN-