Browsing by Author 潘銘正

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以洛德乳酸桿菌作為口服疫苗攜帶者之研究吳誌銘; Wu, Chi-Ming-
-動植物有害生物快速診斷鑑定技術之開發與應用路光暉; 謝耀清; 黃鴻堅; 蘇鴻基; 林春福; 劉振軒; 洪挺軒; 張天傑; 梁有志; 劉宏仁; 李敏惠; 姚國山; 姚美吉; 林時宜; 張登欽; 潘銘正; 黃國華-
-台灣地區兩重要新興與再浮現細菌性疾病之流行病學研究– 退伍軍人症和類鼻疽症蘇勳璧; Su, Hsun-Pi-