Browsing by Author 王久泰

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-不同工業種類排放水水質對農業灌溉水影響之研究鄭慧玲; Christina Huiling Jenq; 王久泰; 梁家柱; 陳鴻烈; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Paris Honglay Chen
-以多變量統計主因子分析法探討德基水庫水質之變異性研究鄭慧玲; Jeou Tay Wang; 王久泰; 陳鴻烈; 梁家柱; Christina Huiling Jenq; Paris Honglay Chen; Ka Chu Leung
-利用相加性季節變動模式之德基水庫優養化時間數列分析Jeou Tay Wang; 王久泰; Ka Chu Leung; Christina Huiling Jeng; Paris Honglay Chen; 鄭慧玲; 陳鴻烈; 梁家柱
-山葵種植對水資源環境的影響研究陳鴻烈; Paris Honglay Chen; 王久泰; 梁家柱; 鄭慧玲; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Christina Huiling Jenq
-工業區廢水對農業灌溉水之影響研究Christina Huiling Jenq; 鄭慧玲; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Paris Honglay Chen; 王久泰; 梁家柱; 陳鴻烈
-德基水庫優養化之空間分析研究Christina Huiling Jenq; 鄭慧玲; Jeou Tay Wang; Ka Chu Leung; Paris Honglay Chen; 王久泰; 梁家柱; 陳鴻烈
-栽植山葵對森林水質影響之研究王久泰; Wang, Jeou Tay-