Browsing by Author 蘇重光

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以數值模擬不透水布對壩下沖刷坑之滲流影響林柏聰; Shaohua Marko Hsu; 蘇重光; 許少華; Bor-Tsong Lin; Chong-Guang Su-
-土石流剖面流速分布之研究蘇重光; Chong-Guang Su; 連惠邦; 江永哲; Hui-Pang Lien; Yung-Cheh Chiang-
-土石流流動機制之研究連惠邦; Hui-Pang Lien; 蘇重光; 江永哲; Chong-Guang Su; Yung-Cheh Chiang-
-桔粉介殼蟲兩種內寄生蜂寄生性之比較蘇重光; Su, Chung Kuang-
-河床質特性對防砂壩下河床局部沖刷之影響Zai-Lin Ye; 蘇重光; Chong-Guang Su; 葉再麟-
-防砂壩構築後之河床坡度變化及其對河道安定效果之探討張慶武; ZHANG, GING-WU-