Browsing by Author 許家言

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以農桿菌法轉移超氧化歧化酵素基因(sod)與過氧化氫酵素基因(cat)到小白菜之研究許家言; 張有明; 曾夢蛟
-小白菜組織培養再生系統之建立許家言; 張有明; 曾夢蛟-
-小白菜組織培養再生與基因轉殖之研究許家言; Hsu, Jia-Yan-
-植物細胞程式性死亡許家言; Jia-Yan Hsu; 張有明; 曾夢蛟; You-Ming Chang; Menq-Jiau Tseng
-甘藍基因轉移之研究許家言; XU, JIA-YAN-
-金線蓮以液體與固體交互培養進行大量繁殖之研究許家言; Mu-Dan Chu; 邱木丹; Jia-Yan Hsu