Browsing by Author 許鈞南

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-一個XML檔上的節省空間索引方法張嫄萱; Chang, Yuan-Hsuan-
-一個XML第四正規化工具的實作黃傳育; Huang, Chuan-Yu-
-一個無線感測網路上流量感知的省電通訊協定吳豐年 ; Wu, Feng-Nien -
-具有時間限制因素的頻繁子圖探勘蘇雅雯 ; Su, Ya-Wen -
-植基於MPEG-7與XQuery之嵌入式XML資料庫查詢系統的設計與實作謝傳祿; Hsieh, Chuan-Lu-
-植基於個人本體論的圖書館推薦系統—以中興大學圖書館為例陳慧玲 ; Chen, Hui-Lin -