Browsing by Author 謝耀清

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Surveillance on Waterfowl and Turkey Avian Influenza沈瑞鴻; 謝快樂; 陳秋麟; 蔡宗益; 洪信雄; 莊世忠; 林永男; 余建忠; 張壽華; 呂昇峰; 傅學理; 李建裕; 蕭終融; 郭丑哲; 楊鈞任; 李朝全; 黃文正; 李錕宗; 謝耀清; 蔡貴雄; 陳其瑩; 柯尚余-
-動植物有害生物快速診斷鑑定技術之開發與應用路光暉; 謝耀清; 黃鴻堅; 蘇鴻基; 林春福; 劉振軒; 洪挺軒; 張天傑; 梁有志; 劉宏仁; 李敏惠; 姚國山; 姚美吉; 林時宜; 張登欽; 潘銘正; 黃國華-
-水禽類禽流感監控沈瑞鴻; 謝快樂; 莊世忠; 林廷瑞; 蔡貴雄; 呂昇峰; 柯尚余; 林永男; 劉紹勳; 余建中; 陳其瑩; 張壽華; 蕭忠融; 楊鈞任; 郭丑哲; 李建裕; 謝耀清; 李朝全; 黃文正; 蔡宗益; 洪信雄-
-水禽類禽流感監測沈瑞鴻; 謝快樂; 林廷瑞; 賴光明; 張仙慶; 呂昇峰; 莊世忠; 林永男; 李建裕; 謝耀清; 余建忠; 蔡宗益; 黃文正; 李朝全; 劉紹勳; 蕭終融; 洪信雄; 蔡貴雄; 郭丑哲; 陳其瑩-
-火雞,駝鳥及水禽類禽流感監控沈瑞鴻; 陳秋麟; 徐慶霖; 謝快樂; 周黃得榮; 郭丑哲; 張壽華; 蔡宗益; 文水成; 蔡貴雄; 余建中; 黃文正; 李建裕; 李朝全; 林永男; 呂昇峰; 洪信雄; 傅學理; 陳其瑩; 柯尚余; 謝耀清; 李錕宗-
-火雞,駝鳥及水禽類禽流感監控沈瑞鴻; 陳秋麟; 徐慶霖; 謝快樂; 謝耀清; 李錕宗; 蔡宗益; 林永男; 李建裕; 黃文正; 周黃得榮; 傅學理; 洪信雄; 文水成; 柯尚余; 李朝全; 陳其瑩; 張壽華; 余建中; 呂昇峰; 蔡貴雄; 郭丑哲-
-牛傳染性鼻氣管炎封套醣蛋白gI基因之選殖謝耀清; Hsieh, yao-ching.-