Browsing by Author 賴彥任

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-塔塔加地區台灣雲杉天然林冠層截留與林內降雨之研究Hong-Kuan Lai; 賴鴻寬; Hsin-Hsiung Chen; Tsong-Huei Wey; Yen-Jen Lai; 陳信雄; 魏聰輝; 賴彥任
-應用BIOMOD2模擬臺灣水青岡之分布Ching-An Chiu; Tze-Ying Chen; Chih-Chiang Wang; Chyi-Rong Chiou; Yen-Jen Lai; Chih-Yung Tsai; 邱清安; 陳子英; 王志強; 邱祈榮; 賴彥任; 蔡智勇
-溪頭地區激發土石流災害臨界降雨量之研究張振生; 魏聰輝; 賴彥任; 陳信雄