Browsing by Author 黃志彰

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-嘉義縣瀨頭區位崩塌因素初步探討馮正一; 黃祥慶; 黃志彰; 賴琇瑩
-應用IDRISI遙測影像程式於地滑地變遷之研析劉家宏; 馮正一; 楊明德; 黃志彰
-河道擴幅角對土石流堆積影響之研究江永哲; Yung-Cheh Chiang; 黃志彰; 連惠邦; 林鴻鳴; 吳政達; Jya-Jang Huang; Hui-Pang Lien; Hung-Ming Lin; Cheng-Da Wu-
-河道擴幅角對土石流堆積影響之研究黃志彰; JANG, HUANG JYA-
-防砂壩與下游河床特性對土石流流動影響之研究江永哲; Yung-Cheh Chiang; 王德鏞; 連惠邦; 黃志彰; Der-Yung Wang; Hui-Pang Lien; Jyh-Jang Hwang-