Browsing by Author 黃育珍

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-不同噴植植生工法應用於道路邊坡之研究李元智; Yuan-Chih Lee; 李錦浚; 黃育珍; 張禎驩; Chin-Chun Lee; Yu-Jen Huang; Jen-Huan Chang
-台中大坑地區地下水資源調查及分佈之研究Huang-Yu Chen; Jack D. Cheng; Ging-Xiao Huang; Ben Kang Chen; 黃育珍; 鄭皆達; 黃晴曉; 陳本康
-大坑地區坡地合理保育利用相關問題之探討黃育珍; Huang, Yu-Chen-
-山坡地潛在地滑區土地利用可行性研究-以臺中市大坑地區為例洪詮斌; Chiuan-Pin Hung; 鄭皆達; 黃晴曉; 黃育珍; J.D. Cheng; Ging-Xiao Huang; Yu-Chen Huang
-山岳地區隧道湧水與降雨關係初探李錦浚; Chin-Chun Lee; 李元智; 黃育珍; Y.C. Lee; Y.C. Huang
-混凝土梳子壩攔阻功效之研究黃育珍; Huang, Yu-Chen-
-混凝土梳子壩攔阻功效之研究黃育珍; Yu- Chen Huang; 李錦浚; 李元智; Ching-Chun Lee; Yuan-Chi Lee