Browsing by Author Bi-Chyn Han

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-北宋鬥茶研究王齡儀; Lin-Yi Wang
-《周禮》與北魏變法及其對後代政治制度之影響研究林映芬; Lin, Ying-Fen-
-宋代夜市研究許芳滋; Hsu, Fang-Tzu-
-《家禮帖式集成》版本鉤沉韓碧琴; Bi-Chyn Han
-明代茶文化研究——以屠隆〈茶箋〉為例郭盈辰; Ying-Chen Kuo
-暖喪禮俗研究韓碧琴; Bi-Chyn Han
-《杜騙新書》之騙行解析白琬綺; Pai, Wan-Ch'i-
-漢代至南宋卦變理論流變研究王鉦傑; Zheng-Jie Wang