Browsing by Author Chaur-Chin Chen

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-一個應用三角不等式的個人本體論相似度演算法王煥宇; Wang, Huan-Yu-
-一個改進頻繁樣式成長法的關聯規則探勘方法陳志勝; Chen, Chih-Sheng-
-在資料串流中預測序列樣式變化的模型黃俊堯; Huang, Jyun-Yao-
-改善自我組織圖群聚分析效率,準確度與視覺化的新方法謝淑玲; Shieh, Shu-Ling-
-植基於SVM分類方法之非法無線網路存取點偵測李岳家 ; Lee, Yueh-Chia -
-植基於個人本體論與合作式過濾的英文館藏推薦系統鄭名珊; Cheng, Ming-Shan-
-電子公文線上簽核系統的規劃與設計劉文龍 ; Liu, Wen-Long -