Browsing by Author Cheng-Hwai Liou

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-企業生命週期、董事會組成特性對資訊透明度之影響Cheng-Hwai Liou; Yun-Sheng Hsu; Kai-Wen Chin; 劉政淮; 許永聲; 金凱雯
-信用評等與董事會成員特性之關聯性王宣堡; Wang, Hsuan-Pao-
-封測產業之經營績效探討-以矽品、日月光及AMKOR為例林妍伶; Lin, Yen-Ling-
-私募股權公司之經營績效-以引進策略性投資人與否探討黃世傑; Huang, Shyh-Jye-
-董事會成員特性對公司績效之影響陳勇志; Chen, Yung-Chih-
-血糖機產業價值鏈與競爭力之評估分析-以B公司為例黃慧雯; Huang, Hui-Wen-