Browsing by Author HSU, SHAN HUI

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-一種具有生物相容性之團聯共聚物徐善慧; HSU, SHAN HUI-
-一種古生菌型聚酯作為生醫材料的應用LAI, MEI-CHIN; 賴美津; HSU, SHAN HUI; 徐善慧-
-一種含有金屬奈米顆粒之生醫高分子複合材料徐善慧; HSU, SHAN HUI-
-一種生醫材料徐善慧; HSU, SHAN HUI-
-一種用以促進神經修復及再生的神經導管徐善慧; HSU, SHAN HUI-
-一種神經修復導管徐善慧; HSU, SHAN HUI-
-具有複數相之生物可分解性載體及其製造與使用方法HSU, SHAN HUI; 徐善慧-
-兼具生物可降解性及生物可相容性之水性聚胺酯戴憲弘; DAI, SHENGHONG A.; 陳佑星; 陳建文; 徐善慧; CHEN, YOU SING; CHEN, CHIEN WEN; HSU, SHAN HUI-
-生物膠徐善慧; HSU, SHAN HUI-