Browsing by Author Hsiao-Yuan Yin

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-2004年七二水災神木村土石流地聲特性之研究Ching-Jer Huang; 張順添; Chin-Lun Wang; Chih-Hui Yeh; Shuen-Tian Chang; Hsiao-Yuan Yin; 黃清哲; 王晉倫; 葉智惠; 尹孝元
-Characteristics and Warning Methods of Ground Vibrations Generated by Debris Flows at Ai-Yu-Zi CreekShih-Chao Wei; Ko-Fei Liu; Yi-Min Huang; Yao-Min Fang; Hsiao-Yuan Yin; Hsiao-Yu Huang; Chien-Liang Lin; 魏士超; 劉格非; 黃亦敏; 方耀民; 尹孝元; 黃效禹; 林建良
-Landslide Mapping and Geomorphologic Change Based on a Sky-View Factor and Local Relief Model: A Case Study in Hongye Village, TaitungChing-Fang Lee; Ting-Chi Tsao; Wei-Kai Huang; Sheng-Chi Lin; Hsiao-Yuan Yin; 李璟芳; 曹鼎志; 黃韋凱; 林聖琪; 尹孝元
-不同型態土石流地聲特性之實驗研究黃清哲; Ching-Jer Huang; 孫坤池; 陳潮億; 尹孝元; Kun-Chih Sun; Chao-Yi Chen; Hsiao-Yuan Yin
-地聲探測器應用於土石流監測之研究王晉倫; Chin-Lun Wang; 黃清哲; 尹孝元; 葉智惠; Ching-Jer Huang; Hsiao-Yuan Yin; Chih-Hui Yeh
-小波轉換應用於土石流地聲分析-以愛玉子溪事件為例Hsiao-Yuan Yin; 尹孝元; Ju-I Lin; Jung-Chie Lien; Yao-Min Fang; Bing-Jean Lee; Tien-Yin Chou; Kuei-Fang Chang; Hui-Pang Lien; 連榮吉; 方耀民; 李秉乾; 周天穎; 張桂芳; 連惠邦; 林裕益
-自動化土石流觀測系統之發展及應用Hui-Pang Lien; 連惠邦; Bing-Jean Lee; Chin-Lun Wang; Tien-Yin Chou; Ching-Jer Huang; Hsiao-Yuan Yin; 李秉乾; 王晉倫; 周天穎; 黃清哲; 尹孝元