Browsing by Author Huang, Shi-Wei

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Azithromycin impairs TLR7 signaling in dendritic cells and improves the severity of imiquimod-induced psoriasis-like skin inflammation in miceHuang, Shi-Wei; Chen, Yi-Ju; Wang, Sin-Ting; Ho, Li-Wei; Kao, Jun-Kai; Narita, Miwako; Takahashi, Masuhiro; Wu, Chun-Ying; Cheng, Hsuan-Yu; Shieh, Jeng-Jer; 謝政哲
-Chronic Iron Overload Results in Impaired Bacterial Killing of THP-1 Derived Macrophage through the Inhibition of Lysosomal AcidificationKao, Jun-Kai; Wang, Shih-Chung; Ho, Li-Wei; Huang, Shi-Wei; Chang, Shu-Hao; Yang, Rei-Cheng; Ke, Yu-Yuan; Wu, Chun-Ying; Wang, Jiu-Yao; Shieh, Jeng-Jer; 謝政哲
-Imiquimod activates p53-dependent apoptosis in a human basal cell carcinoma cell lineHuang, Shi-Wei; Chang, Shu-Hao; Mu, Szu-Wei; Jiang, Hsin-Yi; Wang, Sin-Ting; Kao, Jun-Kai; Huang, Jau-Ling; Wu, Chun-Ying; Chen, Yi-Ju; Shieh, Jeng-Jer-
-Imiquimod-induced AMPK activation causes translation attenuation and apoptosis but not autophagyWang, Sin-Ting; Huang, Shi-Wei; Kao, Jun-Kai; Liang, Shu-Mei; Chen, Yi-Ju; Chen, Yu-Yu; Wu, Chun-Ying; Shieh, Jeng-Jer-
-Imiquimod-induced autophagy is regulated by ER stress-mediated PKR activation in cancer cellsChang, Shu-Hao; Huang, Shi-Wei; Wang, Sin-Ting; Chung, Kai-Cheng; Hsieh, Chia-Wei; Kao, Jun-Kai; Chen, Yi-Ju; Wu, Chun-Ying; 謝政哲; Shieh, Jeng-Jer
-Misdiagnosis as steatohepatitis in a family with mild glycogen storage disease type 1aShieh, Jeng-Jer; Lu, Yung-Hsiu; Huang, Shi-Wei; Huang, Yu-Hsiu; Sun, Chih-Hao; Chiou, Hong-Jen; Liu, Chinsu; Lo, Ming-Yu; Lin, Ching-Yuang; Niu, Dau-Ming-
-SARS冠狀病毒3'非轉譯區結構分析與細胞宿主蛋白結合之探討黃士瑋; Huang, Shi-Wei-
-The Untranslated Regions of Classic Swine Fever Virus RNA Trigger ApoptosisHsu, Wei-Li; Chen, Chung-Lun; Huang, Shi-Wei; Wu, Chia-Chen; Chen, I-Hsuan; Nadar, Muthukumar; Su, Yin-Peng; Tsai, Ching-Hsiu
-以Imiquimod誘導人類基底細胞癌細胞進行細 胞自噬和細胞凋亡中Mcl-1蛋白的差別角色黃士維; Huang, Shi-Wei-