Browsing by Author LIN, YAO TUNG

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-一種可見光答應之碳摻雜二氧化鈦光觸媒及其用於去除乙烯的使用方法林耀東; LIN, YAO TUNG-
-乳化液作為土壤、地下水、底泥及其他環境介質之整治用劑張書奇; CHANG, SHU CHI; 林上傑; 陳姿文; 游雨涵; 林耀東; LIN, SHANG JIE; CHEN, TZU WEN; YU, YU HAN; LIN, YAO TUNG-
-含添加鈀之沸石的香蕉保鮮組成物及其使用方法林耀東; LIN, YAO TUNG; 黃振文; 顏名賢; HUANG, JENN WEN; YEN, MING HSIEN-
-氮摻雜二氧化鈦光觸媒材料及其用於降解乙烯之方法林耀東; LIN, YAO TUNG-
-蔬果保鮮程序及技術林耀東; LIN, YAO TUNG-