Browsing by Author LIU, MAO CHEN

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-P-N串聯多晶矽開關及其製造方法戴慶良; DAI, CHING LIANG; 劉茂誠; 陳盈良; LIU, MAO CHEN-
-以凝膠溶膠法製造氣體感測器之方法戴慶良; DAI, CHING LIANG; 劉茂誠; LIU, MAO CHEN-
-堆疊晶片結構之訊號傳遞方式戴慶良; DAI, CHING LIANG; 劉茂誠; LIU, MAO CHEN-
-氣體感測器及其製作方法戴慶良; DAI, CHING LIANG; 劉茂誠; LIU, MAO CHEN-
-用於製備微機電系統的晶片及以此晶片製得的微機電晶片裝置戴慶良; DAI, CHING LIANG; 劉茂誠; LIU, MAO CHEN-