Browsing by Author WU, YATING

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Myzus屬蚜蟲之鑑定方法郭美華; KUO, MEI HWA; 吳雅婷; 陳佳郁; 陸維濃; WU, YATING; CHEN, CHIAYU; LU, WEINUNG-
-外型相似之蚜蟲的鑑定方法郭美華; KUO, MEI HWA; 吳雅婷; 劉威廷; 陳佳郁; 陸維濃; WU, YATING; LIU, WEITING; CHEN, CHIAYU; LU, WEINUNG-
-鑑定木蝨類昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法楊曼妙; YANG, MAN MIAO; 葉文斌; 路光暉; 郭美華; 吳雅婷; YEN, WENBIN; LU, KUANG HUI; KUO, MEIHWA; WU, YATING-
-鑑定葉蟬及稻蝨類昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法葉文斌; YEN, WENBIN; 路光暉; 郭美華; 楊曼妙; 吳雅婷; LU, KUANG HUI; KUO, MEIHWA; YANG, MAN MIAO; WU, YATING-
-鑑定蚜蟲類昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法郭美華; KUO, MEIHWA; 楊曼妙; 葉文斌; 路光暉; 吳雅婷; YANG, MAN MIAO; YEN, WENBIN; LU, KUANG HUI; WU, YATING-