Browsing by Author Wang, Gou-Jen

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Ag(2)Se quantum-dot sensitized solar cells for full solar spectrum light harvestingTubtimtae, Auttasit; Lee, Ming-Way; Wang, Gou-Jen-
-Delayed grafting for banked skin graft in lymph node flap transferCiudad, Pedro; Date, Shivprasad; Orfaniotis, Georgios; Dower, Rory; Nicoli, Fabio; Maruccia, Michele; Lin, Shu-Ping; Chuang, Chu-Yi; Chuang, Tsan-Yu; Wang, Gou-Jen; Chen, Hung-Chi; 林淑萍-
-Detection of allergies using a silver nanoparticle modified nanostructured biosensorLiu, Yi-Fen; Tsai, Jaw-Ji; Chin, Yu-Ting; Liao, En-Chih; Wu, Chia-Che; Wang, Gou-Jen-
-Detection of haplotype mutations of the MD-2 gene promoter associated with Der p2-induced allergy using a nanostructured biosensorWang, Gou-Jen; Chin, Yu-Ting; Liao, En-Chih; Tsai, Jaw-Ji; Wu, Chia-Che-
-Development of double-generation gold nanoparticle chip-based dengue virus detection system combining fluorescence turn-on probesTung, Yen-Ting; Chang, Cheng-Chung; Lin, Yi-Ling; Hsieh, Shie-Liang; Wang, Gou-Jen; 張健忠
-Electrochemical impedance spectroscopy analysis of A-beta (1-42) peptide using a nanostructured biochipWu, Chia-Che; Ku, Bien-Chen; Ko, Chien-Hsien; Chiu, Chun-Che; Wang, Gou-Jen; Yang, Yuan-Han; Wu, Shyh-Jong-
-Flexible Photonic Crystal Material for Multiple Anticounterfeiting ApplicationsPeng, Chang-Yi; Hsu, Che-Wei; Li, Ching-Wen; Wang, Po-Lin; Jeng, Chien-Chung; Chang, Cheng-Chung; 張健忠; Wang, Gou-Jen
-Highly sensitive glucose biosensor based on Au–Ni coaxial nanorod array having high aspect ratioHsu, Che-Wei; Wang, Gou-Jen-
-Nanostructured electrochemical biosensor for th0065 detection of the weak binding between the dengue virus and the CLEC5A receptorTung, Yen-Ting; Wu, Ming-Fang; Wang, Gou-Jen; Hsieh, Shie-Liang-
-A novel nanostructured biosensor for the detection of the dust mite antigen Der p2Tsai, Jaw-Ji; Bau, I-Jiuan; Chen, He-Tsing; Lin, Yu-Ta; Wang, Gou-Jen
-Photovoltaic Performance of New-Structure ZnO-nanorod Dye-Sensitized Solar CellsM.H.Lai; M.W.Lee; Wang, Gou-Jen; M.F.Tai-
-Synthesis of antibacterial TiO2/PLGA composite biofilmsWu, Jau-Yi; Li, Ching-Wen; Tsai, Ching-Hsiu; Chou, Chih-Wei; Chen, Dar-Ren; Wang, Gou-Jen-