Browsing by Subject d


???browse.nav.jump.subject???
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 2 to 4 of 4 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-α-胺基酸不對稱合成---單環亞胺基內酯之製備及其烷化反應劉湘龍; Liu, Xiang-Long-
-地滑地排水設施成效檢定方法研究陳志忠; Chen, Zhi-Zhong-
-應用時間序列建立降雨與地下水位變化之關係-以梨山地滑地為例豪, 許友; chi, yo-hou-